položek: 0 | Cena celkem: 0,00 Kč

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY - fyzické osoby

Tyto Obchodní a dodací podmínky (dále jen Obchodní podmínky) upravují vztahy mezi společností AKIM shop, s.r.o., IČ 242 63 699, sídlem Losinská 870, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, Česká republika, zapsané u Městského soudu v Praze v oddíle C, č. vložky 198653 (dále jen AKIM shop, s. r. o.) coby prodávajícím a kupujícím.

AKIM shop, s.r.o. v rámci svého předmětu podnikání (velkoobchod a specializovaný maloobchod) dodává na trh v České republice i do zahraničí papírenské výrobky a další (dále jen zboží), které jsou nabízeny na webových stránkách www: akim-shop.cz

AKIM shop, s.r.o. coby prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Smluvní vztah mezi AKIM shop, s.r.o. coby prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Obchodní a dodací podmínky pro kupující – fyzické osoby:

Tyto podmínky společnosti AKIM shop, s.r.o. upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi AKIM shop, s.r.o. – tj. prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího realizovaného na webové stránce www: akim-shop.cz

1.Vznik smluvního vztahu – uzavření kupní smlouvy – objednání zboží

Smluvní vztah mezi AKIM shop, s.r.o. a kupujícím vzniká na základě uzavřené kupní smlouvy, k jejímuž uzavření dojde některým z níže uvedených způsobů:

 • vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách AKIM shop, s.r.o.
 • vyplněním registrace a objednaného zboží

Objednávka kupujícího musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kupujícího + další nutné identifikační údaje (fakturační adresa, adresa dodání – pokud se neshoduje s adresou fakturační, e-mailové spojení atd.), viz .registrace či objednávkový formulář
 • doplnění množství objednávaného zboží u zboží vyobrazeného
 • ze strany AKIM shop, s.r.o. bude objednávka potvrzena e-mailem
 • v případě, že nedojde do 4 pracovních dnů od realizace objednávky k jejímu odmítnutí prodávajícím, má se za to, že objednávka je prodávajícím akceptována

Veškeré výše uvedené kroky (tj. objednávka, její potvrzení a další) lze realizovat za použití prostředků komunikace na dálku, a to formou e-mailu. Před zasláním závazné objednávky je kupující povinen zkontrolovat její obsah. Na následné reklamace ohledně špatně zadaného zboží, množství atd. nebude ze strany prodávajícího brán zřetel.

Uzavřením smlouvy výše uvedeným způsobem kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami AKIM shop, s.r.o. a že tyto v plném rozsahu akceptuje. Tyto Obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách AKIM shop, s.r.o. s tím, že kupující je s jejich obsahem seznámen před odesláním své objednávky prodávajícímu, což stvrzuje ve své objednávce.

Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. Postup při uzavírání smlouvy je patrný z procesu objednávání, přičemž kupující má před vlastní realizací objednávky, tj. před jejím odesláním, možnost ji zkontrolovat, upravovat a pozměňovat údaje.

Předmětná kupní smlouva je sepsána a vyhotovena v jazyce českém. Smlouva je archivována společnosti AKIM shop, s.r.o. a není přístupná třetím subjektům. O ochraně osobních údajů kupujících viz čl. 5 těchto Obchodních podmínek. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1) písm. e) občanského zákoníku.

2.Předmět smluvního vztahu a cenové a platební podmínky

Předmětem smluvního vztahu je závazek společnosti AKIM shop, s.r.o. dodat na adresu stanovenou kupujícím jím zakoupené zboží.

PLATEBNÍ PODMÍNKY – úhrada kupní ceny zboží

Cenu zboží lze hradit některou z níže uvedených možností:

 • zasláním zboží formou na tzv. dobírku
 • internetovým platebním systémem GoPay
 • při odběru zboží do výše částky 999,- Kč s DPH není ze strany AKIM shop, s.r.o. účtováno kupujícímu balné. Kupujícímu je účtováno přepravné dle výběru možnosti přepravy uvedené při objednávání zboží a rovněž tak náklady spojené se zvoleným způsobem úhrady (platí pro území České republiky)
  • PPL (platba GoPay) – 100 kč
  • PPL (platba při převzetí) – 133 Kč
  • Česká pošta (balík do ruky, platba GoPay) – 110 Kč
  • Česká pošta (balík do ruky, platba při převzetí) – 110 Kč
 • při odběru zboží nad částku v celkové hodnotě 1.000,- Kč s DPH balné, přepravné a náklady na zvolený způsob úhrady hradí na území České republiky prodávající
 • pro zahraničí je cena zboží včetně DPH přepočítávána aktuálním kurzem EUR dle ČNB v den objednávky
 • pro zahraniční území je vždy účtováno přepravné dle sazebníku přepravní služby zajišťující přepravu do dané lokality v den objednávky
 • pro zahraničí jediným možným způsobem úhrady je internetový platební systém GoPay
 • Zahraničí – viz. obchodní podmínky, odstavec platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že v souladu se zákonnou úpravou veškeré doklady (faktury, které slouží zároveň jako dodací listy) jsou vkládány do zásilky

Prodávající odpovídá za duševní práva ke zboží, rovněž tak za hygienické a bezpečnostní normy (označení výrobků příslušnými piktogramy či jiná upozornění).

3. Odstoupení od smlouvy

3.1. Odstoupení od smlouvy kupujícím ze zákonných důvodů:

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a z dalších důvodů uvedených občanským zákoníkem.

Nejedná-li se o případ výše uvedený či o jiný případ, kdy nelze dle občanského zákona od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od smlouvy musí býti kupujícím realizováno písemným podáním na adresu společnosti AKIM shop, s.r.o., Losinská 870, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, Česká republika.

V případě řádně realizovaného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouvy od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen ve výše uvedené lhůtě doporučeně zaslat neznehodnocené a neponičené zboží na výše specifikovanou adresu společnosti. Spolu se zbožím je nutné zaslat originální doklad o jeho koupi. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zásilky vracené formou dobírky není prodávající povinen převzít.

V případě odstoupení realizovaného v souladu s těmito Obchodními podmínkami vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od něj do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to zasláním tzv. složenkou či na účet kupujícího.Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím bude kupující souhlasit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je AKIM shop, s.r.o. je oprávněn jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny.

3.2. Odstoupení od smlouvy ze strany společnosti AKIM shop, s.r.o.:

Společnost AKIM shop, s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy:

- pokud kupující neuhradí sjednanou cenu ve lhůtě stanovené

- pokud se objednané zboží nevyrábí a v detailu vyobrazeného zboží je uvedeno „ není skladem“

Odstoupení od smlouvy musí být realizováno písemnou formou a zasláno kupujícímu na jeho adresu jím uvedenou v jeho objednávce zboží, a to na e-mailovou adresu.

4. Reklamace dodaného zboží

4.1. Prodávající poskytuje na zboží záruku dle obecně závazných předpisů.

Kupující má právo reklamovat zboží, které nebylo poškozeno nesprávným zacházením, nevhodným skladováním, mechanickým poškozením, příp. chybnou manipulací s výrobkem.

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), je kupující oprávněn uplatnit svou reklamaci, a to písemnou formou, a to e-mailem na e-mailovou adresu AKIM shop, s.r.o. : info @akim-shop.czs označením „reklamačníoddělení.“.

V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je kupující povinen reklamaci uplatnit neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však ve lhůtě pěti dnů po dodání zboží, písemně ji reklamovat výše uvedeným způsobem u společnosti AKIM shop, s.r.o., která oznámí do pěti dnů od obdržení reklamace kupujícímu, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

Dle dohody stran může být vada odstraněna náhradním plněním (tj. dodáním např. chybějícího či bezvadného zboží), nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Na vady uplatněné po výše stanovené lhůtě nebude brán zřetel, vyjma vad skrytých. V případě vad skrytých při jejich oznámení společnosti AKIM shop, s.r.o. je kupující povinen postupovat výše uvedeným způsobem.

Stejně tak nebude brán zřetel na vady vzniklé v důsledku nevhodného uskladnění, na vady způsobené neodborným zacházením, mechanickým poškozením, znečištěním, znehodnocením zboží vlivem působení světelných zdrojů atd., neboť ten bere na vědomí charakter zboží.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5. Ochrana osobních údajů kupujícího

Osobní údaje kupujícího budou výhradně užity pro účely plnění smlouvy. Kupující tímto souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů – tj. jméno, příjmení, korespondenční adresa, tel. a e-mailové spojení, mohou být použity společností AKIM shop, s.r.o. k výše uvedenému účelu a dále pro účely vnitřních potřeb AKIM shop, s.r.o., vždy však jen v souladu s výše uvedeným. Kupující má právo na opravu osobních údajů sdělených společnosti AKIM shop, s.r.o. a i právo následně svůj souhlas s dalším užitím osobních údajů odvolat.

Posílání nabídek společnosti AKIM shop, s.r.o. je tato oprávněna uskutečňovat pouze na e-mailovou adresu kupujícího. Akceptací Obchodních podmínek vyjadřuje kupující s tímto souhlas s tím, že je oprávněn následně svůj souhlas k zasílání nabídek společnosti AKIM shop, s.r.o. odvolat. V tom případě je prodávající povinen jeho názor respektovat. V souvislosti s výše uvedeným se konstatuje, že společnost AKIM shop, s.r.o. je registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů pod číslemregistrace

00052764/001.

6. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční prvek), pak strany sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

Tyto Obchodní podmínky platí pro všechny produkty nabízené společností AKIM shop, s.r.o. na jejích webových stránkách. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.07.2014.

AKIM shop, s.r.o., IČ 242 63 699

Losinská 870, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, Česká republika

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY - právnické osoby

Tyto Obchodní a dodací podmínky (dále jen Obchodní podmínky) upravují vztahy mezi společností AKIM shop, s.r.o., IČ 242 63 699, sídlem Losinská 870, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, Česká republika, zapsané u Městského soudu v Praze v oddíle C, č. vložky 198653 (dále jen AKIM shop, s. r. o.) coby prodávajícím a kupujícím.

AKIM shop, s.r.o. v rámci svého předmětu podnikání (velkoobchod a specializovaný maloobchod) dodává na trh v České republice i do zahraničí papírenské výrobky a další (dále jen zboží), které jsou nabízeny na webových stránkách www: akim-shop.cz

AKIM shop, s.r.o. coby prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Smluvní vztah mezi AKIM shop, s.r.o. coby prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Obchodní a dodací podmínky pro kupující –právnické osoby:

Tyto podmínky společnosti AKIM shop, s.r.o. upravují v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi AKIM shop, s.r.o. – tj. prodávajícím a jinou právnickou osobou, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího realizovaného na webové stránce www: akim-shop.cz

1.Vznik smluvního vztahu – uzavření kupní smlouvy – objednání zboží

Smluvní vztah mezi AKIM shop, s.r.o. a kupujícím vzniká na základě uzavřené kupní smlouvy, k jejímuž uzavření dojde níže uvedeným způsobem:

 • vyplněním registrace a objednaného zboží na webových stránkách AKIM shop, s.r.o.

Objednávka kupujícího musí obsahovat:

 • přesný název kupujícího + další nutné identifikační údaje (fakturační adresa, adresa dodání – pokud se neshoduje s adresou fakturační, IČO, DIČ…), viz. registrace
 • doplnění množství objednávaného zboží u zboží vyobrazeného
 • ze strany AKIM shop, s.r.o. bude objednávka potvrzena kupujícímu e-mailem
 • v případě, že nedojde do 4 pracovních dnů od realizace objednávky k jejímu odmítnutí prodávajícím, má se za to, že objednávka je prodávajícím akceptována

Veškeré výše uvedené kroky (tj. objednávka, její potvrzení a další) lze realizovat za použití prostředků komunikace na dálku, a to formou e-mailu. Před zasláním závazné objednávky je kupující povinen zkontrolovat její obsah. Na následné reklamace ohledně špatně zadaného zboží, množství atd. nebude ze strany prodávajícího brán zřetel.

Uzavřením smlouvy výše uvedeným způsobem kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami AKIM shop, s.r.o. a že tyto v plném rozsahu akceptuje. Tyto Obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách AKIM shop, s.r.o. s tím, že kupující je s jejich obsahem seznámen před odesláním své objednávky prodávajícímu, což stvrzuje ve své objednávce.

Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. Postup při uzavírání smlouvy je patrný z procesu objednávání, přičemž kupující má před vlastní realizací objednávky, tj. před jejím odesláním, možnost ji zkontrolovat, upravovat a pozměňovat údaje.

Předmětná kupní smlouva je sepsána a vyhotovena v jazyce českém. Smlouva je archivována společnosti AKIM shop, s.r.o. a není přístupná třetím subjektům. O ochraně osobních údajů kupujících viz čl. 5 těchto Obchodních podmínek.

2.Předmět smluvního vztahu a cenové a platební podmínky

Předmětem smluvního vztahu je závazek společnosti AKIM shop, s.r.o. dodat na adresu stanovenou kupujícím jím zakoupené zboží.

PLATEBNÍ PODMÍNKY – úhrada kupní ceny zboží

Cenu zboží lze hradit některou z níže uvedených možností:

 • zasláním zboží formou na tzv. dobírku
 • internetovým platebním systémem GoPay
 • při odběru zboží do výše částky 2.999,- Kč s DPH není ze strany AKIM shop, s.r.o. účtováno kupujícímu balné. Je účtováno přepravné dle možnosti výběru přepravy při objednávání zboží a rovněž tak náklady související se zvoleným způsobem úhrady (platí pro území České republiky)
  • PPL (platba GoPay) – 100 ks
  • PPL (platba při převzetí) – 133 Kč
  • Česká pošta (balík do ruky, platba GoPay) – 110 Kč
  • Česká pošta (balík do ruky, platba při převzetí) – 110 Kč
 • při odběru zboží nad částku v celkové hodnotě 3.000,- Kč s DPH balné, přepravné a náklady související se zvoleným způsobem úhrady hradí na území České republiky prodávající
 • pro zahraničí je cena zboží bez DPH přepočítávána aktuálním kurzem EUR dle ČNB v den objednávky, kupující je povinen na svém území zboží zařadit do příslušné sazby
 • pro zahraniční území je vždy účtováno přepravné dle sazebníku přepravní služby zajišťující přepravu do dané lokality v den objednávky
 • pro zahraničí jediným možným způsobem úhrady je internetový platební systém GoPay
 • Zahraničí – viz. obchodní podmínky, odstavec platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že v souladu se zákonnou úpravou veškeré doklady (faktury, které slouží zároveň jako dodací listy) jsou vkládány do zásilky.

Prodávající odpovídá za duševní práva ke zboží, rovněž tak za hygienické a bezpečnostní normy (označení výrobků příslušnými piktogramy či jiná upozornění). Příslušné doklady a certifikáty jsou uloženy u prodávajícího a na vyžádání mohou být jejich kopie poskytnuty kupujícímu.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího:

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- pokud z jeho strany dojde k úhradě sjednané ceny a v rozporu se smluvními ujednáními mu ani přes jeho písemnou výzvu adresovanou společnosti AKIM shop, s.r.o. není zasláno jím zakoupené a uhrazené zboží s výjimkou důvodu vyšší moci

- AKIM shop, s.r.o. dodal kupujícímu zboží za jiné ceny než v objednávce stanovené.

Odstoupení od smlouvy musí býti kupujícím realizováno písemným podáním na adresu společnosti AKIM shop, s.r.o., Losinská 870, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, Česká republika.

V případě řádně realizovaného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouvy od počátku ruší. Pokud bylo již zboží dodáno kupujícímu, musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen ve výše uvedené lhůtě doporučeně zaslat neznehodnocené a neponičené zboží na výše specifikovanou adresu společnosti. Spolu se zbožím je nutné zaslat originální doklad o jeho koupi. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zásilky vracené formou dobírky není prodávající povinen převzít.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je AKIM shop, s.r.o. oprávněn jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny.

3.2. Odstoupení od smlouvy ze strany společnosti AKIM shop, s.r.o.:

Společnost AKIM shop, s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy:

- pokud kupující neuhradí sjednanou cenu ve lhůtě stanovené, není-li účastníky dohodnuto jinak

- pokud se objednané zboží již nevyrábí a v detailu zboží je uvedeno „ není skladem“

Odstoupení od smlouvy musí být realizováno písemnou formou a zasláno kupujícímu na jeho adresu jím uvedenou v jeho objednávce zboží, a to na jeho e-mailovou adresu.

4. Reklamace dodaného zboží

4.1. Prodávající poskytuje na zboží záruku dle obecně závazných předpisů.

Kupující má právo reklamovat zboží, které nebylo poškozeno nesprávným zacházením, nevhodným skladováním, mechanickým poškozením, příp. chybnou manipulací s výrobkem.

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), je kupující oprávněn uplatnit svou reklamaci, a to písemnou formou, a to e-mailem na e-mailovou adresu AKIM shop, s.r.o.: info@ akim-shop.cz s označením „ reklamační oddělení“.

V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je kupující povinen reklamaci uplatnit neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však ve lhůtě pěti dnů po dodání zboží, písemně ji reklamovat výše uvedeným způsobem u společnosti nakladatelství AKIM shop, s.r.o., která oznámí do pěti dnů od obdržení reklamace kupujícímu, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

Dle dohody stran může být vada odstraněna náhradním plněním (tj. dodáním např. chybějícího či bezvadného zboží), vystavením dobropisu.

Na vady uplatněné po výše stanovené lhůtě nebude brán zřetel, vyjma vad skrytých. V případě vad skrytých při jejich oznámení společnosti AKIM shop, s.r.o. je kupující povinen postupovat výše uvedeným způsobem.

Stejně tak nebude brán zřetel na vady vzniklé v důsledku nevhodného uskladnění, na vady způsobené neodborným zacházením, mechanickým poškozením, znečištěním, znehodnocením zboží vlivem působení světelných zdrojů, či neodstranitelné vyznačení cen, a dalších obchodních informací jako interní kódy, firemní loga atd. (a to jak psacími potřebami, tak polepkami) ze strany kupujícího, neboť ten bere na vědomí charakter zboží.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5. Ochrana osobních údajů kupujícího

Osobní údaje kupujícího budou výhradně užity pro účely plnění smlouvy. Kupující tímto souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů – tj. název firmy/ společnosti, IČO, DIČ, sídlo firmy, korespondenční adresa, tel. a e-mailové spojení, kontaktní osoba, mohou být použity společností AKIM shop, s.r.o. k výše uvedenému účelu a dále pro účely vnitřních potřeb AKIM shop, s.r.o., vždy však jen v souladu s výše uvedeným. Kupující má právo na opravu osobních údajů sdělených společnosti AKIM shop, s.r.o. a i právo následně svůj souhlas s dalším užitím osobních údajů odvolat.

Posílání nabídek společnosti AKIM shop, s.r.o. je tato oprávněna uskutečňovat pouze na e-mailovou adresu kupujícího. Akceptací Obchodních podmínek vyjadřuje kupující s tímto souhlas s tím, že je oprávněn následně svůj souhlas k zasílání nabídek společnosti AKIM shop, s.r.o. odvolat. V tom případě je prodávající povinen jeho názor respektovat. V souvislosti s výše uvedeným se konstatuje, že společnost AKIM shop, s.r.o. je registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů pod číslem registrace 00052764/001.

6. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční prvek), pak strany sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

Tyto Obchodní podmínky platí pro všechny produkty nabízené společností AKIM shop, s.r.o. na jejich webových stránkách. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.07.2014.

AKIM shop, s.r.o., IČ 242 63 699

Losinská 870, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, Česká republika